Zdravnik ki dela na blagajni

Leto 2015 je prineslo spremembe za zdravnike, ki so vodili gospodarsko kampanjo. Od 1. marca lani so se skoraj vse operacije pojavile v blagajnah elzab mini e, od zdravnikov, ki plaèujejo s pacienti, pa so morali bele¾iti vse prihodke za storitev te jedi. Kljub protestom medicinskih krogov je bil odobren odlok ministra v glavah blagajn.

Domnevali so, da bi bili obiski na domu ogromni, upokojeni zdravniki pa bi se na zaèetku te¾av z blagajno osvobodili znanja o kampanji. Obto¾be so bile napaène. Imetniki blagajne ponujajo tako majhne mobilne naprave, ko so na voljo, velike pa so namenjene gostinstvu in maloprodaji. Z izjavo, da je ravnanje z blagajno nevarno, se ¹e ne morete strinjati. Zdravni¹ke storitve so lahko samo primer. Zdravnik, ki nudi re¹evalne storitve, je dovolj, da se na blagajni programirajo 2 ali 3 polo¾aji. Dodatni cilj je le tiskanje dnevnega in meseènega poroèila. Poleg tega mora enkrat na vsaki dve leti opraviti pregled blagajne poobla¹èeni serviser.

ranking na mase

V skladu z veljavnim odlokom ministra za finance so morali ne le zdravni¹ke pisarne uvajati blagajne, temveè tudi za kasnej¹e poklicne skupine, ki lahko upravljajo s temi napravami od lanskega leta, za znesek prihodka pa med drugim ni smiselno:- odvetniki,- raèunovodje,- avtomehaniki,- frizerji, \ t- kozmetièarke.

Veljavna uredba preneha veljati 31. decembra 2016. Morda v letu 2017 vsi podjetniki, ki prodajajo in opravljajo storitve za fiziène osebene vodijo podjetja. Ministrstvo za finance meni, da je zadnji specifièni kuhar, ki se bo s pomoèjo èrne cone tudi boril za trgovino.

Vpra¹anje je, da bo v naslednjih letih podobno moèno, da se od otroka uporablja nakup blagajne. Trenutno pokriva 700 zlotov. Da bi od enega do drugega potrebovali vsakogar, ki bi pravoèasno namestil blagajno in o tem pravilno obvestil naslov davka. Davèni urad ima na voljo 30 dni, da preuèi vlogo za vraèilo 700 PLN. Ali pa bo ta pomoè koristna v naslednjih letih, razlo¾ila bo, kako bo ministrstvo objavilo novo uredbo.