Zbiralnik za eipni prah

Velika kovinska garderoba ali sme¹no pritrjene vreèke za polna velika vedra, pogosto je videz zbiralnika prahu, vklopljen na glasne, sesalne zvoke. Pogosto lahko vidimo tak¹ne sme¹ne jedi v produkcijskih halah, vendar jih komaj kdo posveèa pozornost.

Tak¹no orodje je zbiralnik prahu ali industrijski zbiralnik prahu, zaradi katerega je zrak v ¹irokih industrijskih dvoranah zdrav in vse njegove neèistoèe absorbira omenjena naprava.Zbiralniki prahu so razlièni, na primer zbiralnik prahu, ki ga poganja trifazna moè 1,5 kW, s filtrom, ki je oèi¹èen s stisnjenim zrakom, pretok zraka v takem zbiralniku prahu je 1500m3 / h. V takem èistilniku je doloèena nadzorna plo¹èa preprièana in na koncu je izbran du¹ilec zvoka, ki uti¹a njegovo delovanje. Vreèe za prah so primerne za èi¹èenje zraka iz vseh prahov, vreèasti filtri se obièajno roèno oèistijo s pihanjem z zrakom ali mehansko s stresanjem.Ker so zbiralniki prahu zasnovani tako, da zrak lahko potuje v obe smeri, pozimi igrajo tudi vlogo vdora toplega zraka v dvorano. Industrijski zbiralnik prahu je izdelan z atex pravili, tj. zaradi nastajanja zbiralnikov prahu, vleènih rokavov ali vseh vrst pritrditev v proizvodnih halah, je zrak visok, filtrirani in delovni pogoji skupni z vsebino splo¹ne varnosti in zdravja pri delu.Vèasih so bili zaposleni, ki gredo v ¹kodljive razmereuèinke takih dejanj so èutili v kasnej¹ih obdobjih svojega obstoja, praktièno polo¾aj v zdravju ¹kodljivih pogojih je bil norma in nihèe ni skrbel za stanje zaposlenega, danes pa se delodajalec trudi vpra¹ati o delovnih pogojih, v posameznih primerih pa morajo zaposleni ¾e govoriti in zahtevati za va¹e dobro.V tovarnah in prostorih, ki to zahtevajo, so postavljene vse vrste naprav, ki olaj¹ujejo trajanje in ustvarjajo pogoje za delovanje, proizvajalci pa ponujajo vedno bolj sodobno in prijetnej¹o opremo, saj so pra¹ni kolektorji trenutno v gradnji in kot prenosne naprave za manj onesna¾evanja.