Varnostni standardi na igri eih

Trenutno obstajajo tudi evropske in tudi na¹e pravne predpise o velikosti za¹èite delavcev v okviru nevarnosti eksplozije. Pijaèa iz takih evropskih dokumentov je Informacija 99/92 / ES z dne 16. decembra 1999 o minimalnih zahtevah za izbolj¹anje varnosti in zdravstvene vrednosti delavcev, ki so lahko izpostavljeni tveganju eksplozivnih atmosfer.

Ta dokument doloèa predvsem zahteve za delodajalca. Prviè, delodajalec mora zagotoviti varnost na¹ih tipov v èasu izdelave dnevne knjige na lokaciji obrata. Poleg tega naj bi prepreèili eksplozivne koncentracije v ozadju. Hkrati prepreèuje vire v¾iga, ki lahko zaènejo eksplodirati v prosto obliko. Poleg tega ta direktiva zahteva zmanj¹anje zelo ¹kodljivih uèinkov eksplozije. Poleg tega v Republiki Poljski obstajajo normativni akti, ki doloèajo doloèbe na podroèju, o katerem se razpravlja na zelo ¹irokem podroèju. Predvsem v zvezi z zakonom z dne 29. maja 2003 v zvezi z minimalnimi zahtevami glede varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, kjer lahko pride do eksplozivnega ozraèja (Zakon ¹t. 1007 iz leta 2003, postavka 1004 tudi za uredbo z dne 8. julija 2010 o minimalnih zahtevah glede varnosti in zdravja pri delu, povezane z mo¾nostjo eksplozivnega ozraèja v ozadju (Journal of Laws of 2010, ¹t. 138, toèka 931, ki se zaènejo z zgoraj navedeno direktivo.Varnost pred eksplozijo je protieksplozijska, kar pomaga ne le pri skladi¹èenju in materialih, ampak pomaga tudi zaposlenim. Zato se posebej upo¹teva dejstvo, da morajo delodajalci doloèiti potencialno eksplozivna obmoèja. Poleg tega se raz¹iri na preverjanje ¾e obstojeèih protieksplozijskih sistemov, ki izvajajo izjemno pomembno obliko v smeri eksplozijsko varne varnosti. Hkrati je treba izumiti materiale, kot so ocena tveganja eksplozije in dokument o za¹èiti pred eksplozijami. Ta besedila izhajajo iz uredbe ministra za du¹evne zadeve in Sveta z dne 7. junija 2010 (Uradni list 2010, ¹t. 109, toèka 719, ki temelji na veljavnih zakonih in tehniènih specifikacijah ter predpisih ministra za gospodarstvo. z dne 8. julija 2010 (Uradni list ¹t. 138, toèka 931.