Upravljanje elove kih virov ludwiczynski

Programsko opremo Enova je povzroèila skupina strokovnjakov. Najbolj¹i oblikovalci, programerji in preizku¹evalci so ¾e vrsto let neutrudno delali, da bi izdelek dosegli popolnost. Njihova popolnost je tudi dolga leta tesnega dogovora s strankami, ki lahko nudijo podporo 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Vsak od njih je sam. Prijetno in tesno sodelovanje je omogoèilo razvoj programske opreme tako, da bi postala prijaznej¹a in ¹e bolj praktièna, tako da na trgu IT ne bi bila enaka.

Program Enova Kadry tudzie¿ P³ace je programska oprema, ki uèinkovito podpira upravljanje èlove¹kih virov v vsakem podjetju. Ukvarja se s podjetji, ki zaposlujejo od nekaj do veè tisoè zaposlenih. Ta program posnema zapleteno organizacijsko strukturo podjetja z izjemno enostavnostjo in uèinkovitostjo. Programska oprema izpolnjuje vse zahteve poljske zakonodaje. Èe je treba evidentirati podatke o HR, izraèunati prispevke za socialno zavarovanje, davke, plaèe ali dajatve za bolezen. Programska oprema je namenjena ¹irokemu krogu prejemnikov. Obstajajo lahko, med drugim, ljudje v upravnem odboru, raèunovodske pisarne, podjetja, ki ponujajo storitve na podroèju ¹tetja dela ali kadrovske evidence, in tudi zaposleni v kadrovskem oddelku ali plaèilni listi.

Treba je zaupati podjetju z dolgoletnimi izku¹njami. Izberite programsko opremo Enova HR in plaèe za rast in la¾je uporabite svoje ime. Program daje prednost na podroèju izbolj¹evanja procesov upravljanja kadrovskih oddelkov, uèinkovitosti sistema, zmanj¹evanja tveganja napak, avtomatizacije procesov, takoj¹njega in intuitivnega dostopa do vsega znanja o zaposlenih. Programska oprema omogoèa shranjevanje delovnega èasa oddelka za èlove¹ke vire in pomaga tej veji pri prizadevanjih za vsakodnevno delo. Program zagotavlja popolno soglasje z vsemi pogodbami in zakonskimi zahtevami, ki vstopajo na celotno ozemlje na¹ega sveta.

Izberite programsko opremo Enova HR in Payroll ter predlagajte, da je vredno. Osebje IT je na voljo 24 ur na dan sedem dni v tednu. Pomagali bodo namestiti, konfigurirati in odpreti programsko opremo, pripraviti informacijski sistem podjetja za skupno rabo s programskim okoljem.