Ueitelj japonskega jezika var ava

Dajte mu nekak¹en poklic, ki se oblikuje s stalnim ¾ivljenjem z vsemi. Zato je slog in vzdr¾evanje osebe, ki deluje v tem postopku, izjemno pomembna in obièajno mora delovati v skladu z miselmi savoir-vivre. Treba je razmisliti o vedno spo¹tovanju do druge osebe z na¹imi navadami in slogom, vendar ne smemo pozabiti na izbiro ustrezne obleke za boj, v katerem se bomo zna¹li. Na splo¹no, v va¹i lastni garderobi in ¹olah v styling izbor mora prevladovati obleko ali, v ¾enski uspeh, elegantno obleko, in model na gradbi¹èu se bo poèutil precej chococo, in visokih peto èevlje ne sme biti samo ne udobno, ampak tudi nevarno . Z drugimi besedami, ko govorimo "kako vas vidijo, tako vam pi¹ejo", moramo poskrbeti, da bo prvi vtis zadovoljen. Moramo narediti na¹o obleko in postopek, da smo pri zaupanju stranke in jo uveljaviti v preprièanju, da imamo kompetentne ¾enske, ki bodo profesionalno izpolnjevale na¹ polo¾aj.©e en izjemno pomemben dogodek v delu prevajalca je, da mora biti tolmaè v tolmaèenju. Na splo¹no se obravnava naèelo desne strani, tj. Prevajalec (ki je èlovek, ki se sreèuje prevzame polo¾aj na ustrezni strani gostitelja. Kar zadeva sreèanja na visoki ravni, so vse informacije o polo¾aju prevajalca opisane v diplomatskem poroèilu, ki ga mora izvajalec prevodov strogo upo¹tevati.Potem pride do vpra¹anja samih prevodov. Ne glede na vsebino, ki je bila poslana na razumevanje in individualne poglede prevajalca, naj bi oseba, ki opravlja prevod, brezobzirno nadzorovala ljubezen in izvajala samo prevode tistega, kar je sli¹al, ne da bi dodal kaj od sebe ali veliko, ne da bi obdr¾al informacije. In kaj, èe je oseba izrekla frazo, katere odloèitev nismo vidni? V tak¹ni stvari se ne sramujemo vpra¹ati, mi absolutno ne improviziramo. Gotovo je, da se bo na¹a napaka odrazila brez odmeva, èe pa se bo izkazalo, da bomo vodilni stavek prevedli slabo, da bo to pripeljalo do neprijetnih posledic.Na posameznem koncu mora prevajalec zapomniti, da ni neviden ali nesli¹an. To dokazuje, da se ne le v trenutku prevajanja ravna pravilno, ampak tudi med celotnim sestankom. Z drugimi besedami, vedno moramo omeniti velik posamezni razred in spo¹tovanje do drugih ljudi.