Te ave z odloeanjem

Prekomerni podatki lahko ote¾ijo sprejemanje pravih odloèitev. Ko se podatkovni niz ustavi ¹e bolj priljubljen, je te¾je najti kljuène podatke v njem. Poleg tega zbiranje nepotrebnih podatkov poveèuje stro¹ke. Potreba po podatkih je zlasti pomembna v zadnjem globalnem gospodarstvu. Informacije so gospodarska dobrina.

Brez tega ne more biti nobenega podjetja, ne glede na ¹tevilo in podroèje, v katerem deluje. Za zadovoljevanje zadnjega standardnega problema podjetja uporabljajo sodobne informacijske metode. Primer so lahko orodja poslovne inteligence. Taki pristopi, katerih konec je pozornost pri sprejemanju odloèitev, zahvaljujoè poglobljeni analizi podatkov, ki vstopajo v IT sisteme. BI lahko analizira podatke iz praktièno vseh podroèij. Lepo bo videti finanène podatke, tr¾ne podatke, podatke o strankah, logistiène podatke ali osebne podatke. Obstaja veliko kakovostnih re¹itev te vrste. Pogoj, ki se uporablja v doloèenem uradu, je odvisen od njegovega namena in od tistega, ki ga uporablja. Da pa informacije ne bi izgubile svoje prednosti, jo je treba poslati najveèji skupini na najveèji mo¾ni naèin. Trenutno sporoèilo zelo hitro izgublja na posameznih novicah. Treba je omeniti, da je dobila enako vrednost kot neresniène informacije. Izdelava mnenj, ki temeljijo na njej, lahko povzroèi veliko ¹kode podjetju. Zato so v zadnjem primeru orodja poslovne inteligence odlièna. Sodobni programi, ki uporabljajo ta model re¹itev, so namenjeni takoj¹njemu prenosu podatkov zaradi uporabe interneta. Mo¾no jih je iskati samo prek spletnega brskalnika, kar pomeni, da boste verjetno morali razmisliti o tem, ne glede na to, kje ste.