Storitve blagajne

Ko prodajamo blago ali storitve za delo posameznikov (kot so tisti, ki ne poslujejo, bomo potrebovali blagajno ali fiskalni tiskalnik. Po nakupu je zelo pomembno predlo¾iti davèno napravo in fiskalizacijo. Vse formalnosti, povezane s blagajno, je treba opraviti v dveh mesecih od nakupa.

Preden zaènemo evidentirati prodajo na blagajni, je treba predlo¾iti poroèilo vodji pristojnega davènega urada. Kaj je treba vkljuèiti v tak¹no obvestilo? Najprej morate napisati, kak¹no bo skupno ¹tevilo blagajn, ki se uporabljajo v podjetju. Navedite in navedite naslove krajev, kjer bodo zasedeni.Odlok ministra za finance z dne 29. novembra 2012 natanèno ureja naèin poroèanja blagajn. Skupaj z njim najkasneje na dan izgube naj se na blagajni, ki naj bi bila razpu¹èena iz posedovanja blagajne, namestijo vsaj nekatere blagajne, o katerih so poroèali vodji davènega urada. Poleg razloga za naslednji mesec je treba v register vpisati tudi druge blagajne.Ko smo ¾e registrirani in dali blagajne, jih moramo narediti fiskalizirane. To je potrebno, èe ¾elimo uporabiti blagajne in tiskalnike v poslu.

Na kaj raèunamo fiskalizacijo blagajne? O dodelitvi fiskalnega modula (Davèna identifikacijska ¹tevilka davènega zavezanca davèni blagajni. Ne pozabite, da je to enkratna dejavnost, ¾ivela in trajala. Izredno pomembno je, da fiskalizacijo blagajne opravi strokovno usposobljen tehnik. V primeru napake bo napaèno izvedeno fiskalizacijo nemogoèe razveljaviti, potrebno bo kupiti novo blagajno, kar pomeni velike stro¹ke. Zaradi fiskalizacije blagajne bo mogoèa fiskalna funkcija. Od tega dne naprej bodo v blagajni zabele¾ena dnevna poroèila, ki vsebujejo znanje na toèki dnevne prodaje.Po fiskalizaciji blagajne ga morate v sedmih dneh predlo¾iti vodji pristojnega davènega urada. To vam bo pomagalo doseèi ¹tevilko registracije.