Sodobna predstavitev podjetja

Comarch je prisoten na svojem trgu ¾e 23 let. S tem stanjem se je dru¾ba branila kot vodilna na podroèju sodobnih metod s poudarkom na IT organizmih. Tak¹na posojila so v obdobju prodaje omogoèila izpopolniti naèrte in povezati globalne uèinke ne v telekomunikacijah, ampak tudi v zavarovalni¹tvu, trgovini, zunanji upravi in sorodnih panogah.

Vaje in strokovna slu¾baV Comarch Optima je cenik naèrtovan tako, da omogoèa uporabo pomoèi tako za srednje velika podjetja kot tudi za tuje koncerne. Podjetje ponuja spletno usposabljanje, zaradi katerega se bodo zaposleni nauèili uporabljati uèinkovite storitve. Èe je potrebno, podjetje nudi storitev zaupanja vrednega strokovnjaka, ki bo imenovan za re¹evanje problema zaupnosti in spo¹tovanja vseh zakonov o varstvu potro¹nikov.

ponudbaMed izdelki Comarch je izbrana vsa programska oprema, potrebna za varno delovanje podjetja ali podjetja. Ponujeni protivirusni program, ki ga lahko svobodno spreminjate glede na va¹e in napaène datoteke in okolico, ter ta strah pred krajo podatkov ali uhajanjem osnovnega ogla¹evanja je stvar preteklosti! Eden najpogostej¹ih paketov je sedanji, ki je opredeljen za davène svetovalce, pomagal bo pri upravljanju raèunov, raèunovodskih in davènih knjig, predvsem pa bo vodstvu raèunovodske dru¾be omogoèil linijo z enostavnim vmesnikom in spreminjajoèimi se funkcijami.

Obnovitev prilo¾nostiV primeru izgube pomembnih podatkov IT ljudje upajo na potrebo po varnostnih kopijah datotek, kar pomeni, da strokovnjaki iz imena Comarch SA izterjajo celo resno po¹kodovano opremo, npr.

Comarch Optima je precej privlaèen sistem pisarni¹kih storitev v bli¾nji dr¾avi. ©tevilo rednih kupcev je preseglo 60.000 majhnih in malih podjetij na celotnem trgu!