Risba kovin

Trenutno je metalurgija podroèje, ki ne ¹teje le procesov oblikovanja in oblikovanja plastike, temveè upo¹teva tudi raziskave skupin na makro ravni. Trenutni namen se obièajno izvaja na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. ©ele relativno pred kratkim se je v metalurgiji uporabljala druga vrsta mikroskopa. V novih fazah so potrebni pri delu z in¾enirskimi proizvodi. Metalografski mikroskopi so ¾e zelo pomembni na ¾e omenjenem podroèju, ki se med drugim uporablja za preuèevanje kovinskih vzorcev ali celo njihovih prebojev. Torej obstaja tehnologija slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogoèajo opazovanje strukture na atomski stopnji in svetlobnih mikroskopov z manj¹o poveèavo. Opazovanja, ki jih izvajamo z uporabo teh naprav, so izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega najdemo razliène naèine mikro-razpok v materialu ali njihovem zaèetku. Mo¾no je izraèunati dele¾ faze in doloèiti natanène faze. Zahvaljujoè temu lahko doloèimo tudi ¹tevilo in naèin vkljuèevanja ter ¹tevilne druge pomembne elemente iz èlanka metalur¹ke vizije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo natanèno opazovanje strukture materiala, zaradi èesar lahko v prihodnosti prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega zlahka najdemo napake v materialu. Vendar je, da je storitev te vrste opreme obèutljiva. Zaradi tega lahko preskuse opravljajo le usposobljene osebe.