Proizvodni obrat o awa

Zelo pomembna stvar, ki jo mora poskrbeti vsaka proizvodna enota, je vzpostavitev ustreznega, uèinkovitega in preverjenega naèina za za¹èito okolja pred onesna¾evanjem, ki bi lahko pri¹lo v center z izpu¹nimi plini. Vsaka proizvodna delavnica, katere dejavnost nosi tveganje za ustvarjanje nevarnih in nezdravih za zdravje ljudi, pri èemer je osnova za tako imenovano industrijskih odpadkov, je potrebno namestiti ustrezen za¹èitni stroj, ki bo dobro odstranil prah.

Sistemi za odsesavanje prahu so odvisni od meja loèevanja nevarnih snovi, zlasti od vseh prahov in plinov, ki jih vsebuje izpu¹ni sistem, in prepreèujejo njihov vstop v ozraèje. V dana¹njem projektu se uporabljajo sodobni industrijski zbiralniki prahu. To so posebni filtri, ki jedo te¾ke in slabe snovi, ki jih hranijo v zelo specifièni posodi, katere vsebina je predmet odstranjevanja, brez ¹kodljivih motenj v naravnem mediju. Industrijski sistem za odstranjevanje prahu varuje okolje tako, da prepreèuje nastanek strupenih prahu in plinov v zraku, ko hi¹a in prostori, kjer so zaposleni, izbirajo. Dobro zasnovan sistem za zbiranje prahu bo zagotovil popolno zaupanje in higieno pri delu. Ena izmed najbolj koristnih funkcij take naprave je za¹èita zraka pred vdorom izredno ¹kodljivega ogljikovega dioksida. Za uèinkovito blokiranje njegove emisije sistem za ekstrakcijo prahu uporablja pojav ti kriogenezo, ki deluje s korenitim hlajenjem plina. V ¹tevilnih fazah pa je treba dimne pline stisniti in nato ohladiti, tako da se ogljikov dioksid lahko loèi od plina.