Program za podjetje

Program enova je bil ustvarjen predvsem za podjetja, ki povzroèajo komercialne, storitvene in proizvodne dejavnosti. Metoda se lahko upravlja zelo uèinkovito, kar je velika prednost za ta standard programov.

Pisma, ki jih predlo¾i stranka, je mogoèe razviti z edinstvenimi opisi. Zelo te¾ka vrednost metode je naèin urejanja standardnih seznamov, ki omogoèa uèinkovito odstranjevanje nepotrebnih stolpcev v doloèenem trenutku ali dodajanje specifiènih spremenljivk. Podatki se lahko in hitro filtrirajo in izberejo, kar daje skupini vse parametre. Program enova trade ima iskalne funkcije, skupno ¹tevilo zapisov pa je lahko omejeno na tiste, ki povzroèajo ¾eleni izraz. Z uporabo programskih funkcij enova ne potrebujete namestitve polne razlièice MS Officea, vendar je sistem zelo integriran s to programsko opremo, zahvaljujoè kateri je mo¾no uèinkovito izvoziti znane Excelove Excelove Excelove preglednice v preglednico. Uporabnik po urejanju izbranih v Officeovem paketu verjetno zopet stane, da bi uvozil trgovino v program enova. Bistveno nevarna vrednost te sheme je pot sodelovanja z obema paketoma Open Office. Programska oprema Enova je podatek za podjetnike, ki delujejo na vseh podroèjih, vendar je nemogoèe zadovoljiti potrebe vseh kot razpolo¾ljiva poroèila in prakse. Na sreèo lahko zahtevane komponente naroèite iz integratorjev. Med naslednjimi posodobitvami programa poroèila in znana poroèila niso ogro¾ena. Program enova trade ima dve skupini: prijeten in platinast, ki sta zelo prilagodljiva in olaj¹ata pisanje in podajanje datotek v ¹tevilnih formatih. Organizem bo verjetno ¾ivel, da se bo ujemal in se lahko prosto prilagodil potrebam uporabnika. Program zagotavlja razmerja med dokumenti, zaradi katerih jih je mogoèe obdelovati brez potrebe po ponovnem zapisovanju podatkov. Sistem enova zagotavlja mo¾nost kopiranja posameznih dokumentov ali kopiranja vseh njihovih dru¾in (po nakljuèju lahko kopirate raèune iz prej¹njih mesecev brez potrebe po podrobnostih izvajalca in gradnji. Dokumente je mogoèe oblikovati pri oblikovanju standardov, ki so poceni v skupini ali specifièni, dobri z znaèilnostmi doloèenega podjetja. Ti objekti naredijo enovski program, ki je idealno primeren za sistem obtoka dokumentov doloèene blagovne znamke.