Poroeilo o delovanju sistema javnih naroeil v letu 2013

Na na¹ sistem vplivajo ¹tevilni dejavniki, vkljuèno s tem, kar mu predstavljamo, in v katerih oblikah tudi, kako dolgo. Èe ¾ago vzamemo za nekaj sekund, v kateri je dovolj debela, da obstaja iz lesnega prahu, je dovolj, da noè kasneje razstrelimo, da se znebimo prahu in prahu, ki je notri.

Èe pa v tak¹nih pogojih proizvajamo brez za¹èite in prezraèevanja za dolgo èasa, zato ne prièakujte dobrih testnih izdelkov med rutinskim pregledom pri zdravniku. Sposobni so pokazati razliène alergijske reakcije in reakcije iz delov dihalnega sistema, ki jih bo te¾ko zdraviti, ¹e posebej, èe so razmere na¹ih dejavnosti nespremenjene.

Zato je odgovornost delodajalca, da nam da suho, èisto in pravo mesto, razen èe seveda upajo na zadnje. Danes, da bi se znebili onesna¾enja v zraku, je dovolj, da namestimo sistem proti prahu, ki nenamerno filtrira trdne delce iz zraka, kar jim prepreèuje, da bi u¹li v telo. Vendar pa morate videti podjetja, ki zagotavljajo odstranjevanje prahu ob sumljivo nizkih cenah. Pomembno je, da so sistemi za odstranjevanje prahu skupni z naèelom Atex (sistemi za odstranjevanje prahu v atexu, ker se v tem primeru branimo pred nadzorom dela sanitarne in delovne in¹pekcije. Vsaka jed, ki jo izvajamo v domaèem proizvodnem podjetju, mora biti enaka ustreznim predpisom, ki pravi, da je tak sistem uporaben za ta namen. Poobla¹èeno podjetje & nbsp; zdru¾uje profesionalne sisteme za odstranjevanje prahu, ki so skupni vsem zahtevam glede kakovosti, zdravja in varnosti pri delu. Poleg tega se podjetje ukvarja s strokovnim svetovanjem na podroèju izbire sistema za odpra¹evanje, njegove monta¾e in servisiranja. Pomembno je izbrati pravega izvajalca za namestitev telesa za èi¹èenje zraka. Zahvaljujoè temu bomo kupili naprave, ki bodo uèinkovito delale za nas in skupaj gospodarno in uèinkovito.