Poraba mesa 2013

Bioveliss Tabs

Izraz meso, ki se uporablja na splo¹no, obstaja na kulinariènem mestu in je opredelitev tkivnega konglomerata, katerega pomembno je mi¹ièno tkivo, pridobljeno iz zakola ali divjadi. Veèina ljudi na evropskem kontinentu meni, da je telo pijaèa iz specifiènih sestavin hrane, ki bogatijo dnevno prehrano z beljakovinami, trgovci z mesom pa so odgovorni za zagotavljanje potro¹nikov izdelkov ¾ivalskega izvora. Meso kot element èlove¹ke hrane ¾e deluje od prazgodovine, ko je u¾ivanje ¾ivalskih beljakovin dobro sredstvo za zagotovitev dobrega telesa telesu. Verjetno je vtis prehranjevanja z mesom naletel na sedanjost ledenikov, ko je bilo te¾je zasedati zelenjavno hrano in jedo meso, je branil enega od bistvenih elementov pre¾ivetja.

Dejavnost trgovcev z mesom je danes bojkotirana s strani drugih vegetarijanskih gibanj, katerih predstavniki so jedli mesne izdelke za neetièno prakso, ker so posledica ubijanja èlove¹kih organizmov. Pojav vegetarijanstva je nastal zaradi vrnitve mnenj o pravilnih in zdravstvenih razse¾nostih pridelave ¾ivil na podlagi zakola ¾ivali za zakol in pogosto ¾ivali, ki so bile vzrejene v industrijskih pogojih kmetovanja. Obstoj vegetarijanstva nekoliko ogro¾a obstoj trgovcev z mesom, saj gre za idejo, ki spodbuja brezmesno prehrano. No, vegetarijanstvo je zavestna in namenska izkljuèitev mesa iz dnevne prehrane, v tem èasu rib in morskih sade¾ev.

Veganstvo je najuèinkovitej¹a frakcija vegetarijanstva, ki vkljuèuje izogibanje ¾ivalskim proizvodom ali ne samo mesu, temveè tudi jajca, mleko in mleène izdelke. Tako obstaja naèin povezovanja z uèinkovitimi religioznimi lastnostmi, saj se je vegetarijanstvo razvilo v drugem tisoèletju pr. na indijski podcelini, kjer je bila strogo verska. Evropski vegetarijanci so se pojavili ¹ele v ¹estem stoletju pred na¹im ¹tetjem, pitagorejci pa veljajo za brezmesno prehrano kot neetièno. Kljub ¹tevilnim dobrim in prijaznim razlogom za vegetarijanstvo pa ¹e vedno skupina ljudi poje meso iz teh razlogov, tako kot v ledeni¹ki uri. Preden se ne pripravijo protipostavke ¾ivalskih beljakovinskih proizvodov, ki zadovoljujejo potro¹nike, bo poraba mesa ¹e naprej standard in mesni trgovci na debelo bodo dolgo èasa u¾ivali v velikem ¹tevilu strank.