Onesna evanje zraka z veplovimi in du ikovimi oksidi

http://duo-shampoo.eu Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo - Učinkovito zdravilo za oslabljeno in padanje las!

Danes je onesna¾evanje zraka, kot so prah, delci in vlakna v zraku, lahko hudo za pljuèa in lahko povzroèi alergijske reakcije pri uspe¹nem prodiranju skozi ko¾o.

V mnogih industrijskih procesih onesna¾evala, ki vstopajo v atmosfero, nastajajo v prahu in trdnih snoveh. Zelo majhni poklicni deli in prah v zraku lahko ¹kodujejo zdravju v klubu, s katerim jih moramo odstraniti, preden pridejo v dihalni sistem.

Osnovni viri prahu so procesi rezanja, bru¹enja in mletja ter proizvodnja premoga v prehrambenem in farmacevtskem sektorju. Obdelava tkanin, lesenih materialov in spojin je odvisna tudi od spro¹èanja prahu in vlaken, ki so lahko velika za pljuèa in povzroèajo alergijske reakcije. Za vsako industrijo, ki je izpostavljena nastajanju ¹kodljivih prahov, je za¾elena uporaba atex odsesavanja prahu ali zbiralnikov prahu skupaj z direktivo EU ATEX. Odobrena podjetja imajo razliène vrste zbiralnikov prahu, ekstrakcijske roke in re¹itve za èi¹èenje, sesanje in filtriranje.

Eksplozivni prah in potencialno eksplozivno ozraèje se lahko pojavita v ¹tevilnih drugih delovnih okoljih.

Ker eksplozivni prah, ki prihaja iz skupin organskih materialov, sintetiènih materialov in kovin, ima eksplozivne lastnosti, moramo posvetiti dovolj pozornosti prepreèevanju eksplozije prahu. Evropska skupnost je vkljuèila dve direktivi, ki obravnavata eksplozivno ozraèje in vnetljiv prah, imenovani ATEX direktive.

Posledica uporabe teh dveh direktiv je bil uèinek izbolj¹ane za¹èite pred eksplozijami - potrebna so bila razlièna tehnièna in organizacijska dela. Z zaposlovanjem najbolj¹ih strokovnjakov v industriji za industrijsko filtriranje zraka podjetja razvijajo izdelke, ki so skladni z direktivo ATEX, ki izpolnjuje vse varnostne standarde.

Zagotavljanje sodelovanja z drugimi zahtevami dr¾avnih ali lokalnih predpisov je v pristojnosti poljskih gospodarskih dru¾b in potro¹nikov.