Omejitev blagajni kega zapisa 20 000 neto ali bruto

Denarni registar se lahko nedvomno razlikuje od obièajnega, kjer kopije potrdila prejemamo na zvitkih, papirnate kasete, ki jih imamo kot davène dokaze, preko bolj zapletenih, kjer so kopije potrdila elektronske. Najpogosteje v blagajni in elektronski kopiji potrdila prejemajo ¹tevilne preizkuse.V davènih napravah z elektronsko kopijo potrdila je elektronski nosilec podatkov ustrezna kartica. V vsakem orodju uporabite kartico, ki jo proizvajalec pravi.

nutresin

Tak¹ne kartice imajo lahko nepredstavljivo kolièino informacij. Ko sem ugotovil, da je bil milijon prejemkov, sem bil brez besed. Koliko zvitkov bi moral imeti tak¹en znesek transakcije? Zaèel sem razumeti, zakaj je tak¹en registar zanimiv. Njena velika prednost je tudi dejstvo, da se storitev blagajne ali tiskalnika z elektronsko kopijo ne razdeli povsem iz storitve tradicionalnih blagajn. Vse funkcije, ki opravljajo snemanje kopij natisov na listu, se samodejno ustvarijo. Tako blagajna in elektronska kopija potrdila olaj¹ujeta na¹e delo in seveda se mi zdi, da mi to ne ote¾uje.

Popolnoma je spoznano, da lahko blagajni¹ki register opravi v predpomnilniku, medtem ko jo lahko medtem odstranimo in jo nato pove¾emo z raèunalnikom. Za trenutek se bere na¹e mo¾nosti in nas lahko pogumno i¹èemo, kaj potrebujemo v doloèenem trenutku. Ta priroèen pomnilnik ¹e ni dovolj nizek, da ga lahko èez nekaj èasa ponovno vstavite. Ta zapletena naprava ne bo dovoljevala nobenih sprememb na zemljevidu. Elektronski podpis, ki prepreèuje napravo, prepreèuje odkrivanje motenj. Blagajna dodatno nas obvesti, ko je kartica polna, in nas uresnièi z zaprtjem prevoznika. To lahko samo ¾eli¹, ker je milijon prejemkov ¾elja vsakega prodajalca.Ne skrbim za blagajno z elektronsko kopijo potrdila. Nato ni niè bolj priroèna metoda kot vsa masa rezervnih papirnatih zvitkov.