Ob koncu leta

Sistem MRP, imenovan Naèrtovanje materialnih potreb, vam omogoèa naèrtovanje materialnih potreb. To deluje na podlagi podatkov o strukturi produktov, pa tudi na principu informiranja o nivojih zalog, stanju naroèil, ki so v teku ali celo na platformi proizvodnega naèrta.

S to metodo lahko hitro, pa tudi uèinkovito nadzorujete tako metodo kot tudi standardne in èas proizvodnje. Prav tako daje mo¾nost uèinkovitega nadzora zalog in njihovega pravilnega dokonèanja. Mrp sistem vam bo omogoèil, da odpravite zamudne izraèune. Najprej bo MRP sistem kupil za podobno doloèitev velikosti naroèil. Poleg tega vam omogoèa, da nastavite datume dostave. Hkrati pa vam omogoèa doloèanje proizvodnih kolièin serije. To vam omogoèa, da nastavite pravi èas za pripravo proizvodnje. Daje in mo¾nost doloèanja velikosti zalog.Ko govorimo o uporabi sistema za naèrtovanje materialnih potreb, lahko ugotovimo, da bistveno razvija likvidnost materialnih zalog. Prav tako vam omogoèa, da omejite èas izpolnitve naroèila. Zmanj¹uje ¹tevilo naroèil, ki niso ustvarjena na koncu pomanjkanja materialov ali delov. Poleg tega je namenjen zmanj¹anju ¹tevila zaposlenih, ki potrebujejo materialno oskrbo.Obravnavani sistem lahko enostavno imenujemo niz procesov, katerih pomemben pomen je predvsem doloèanje povpra¹evanja po materialih, komponentah ali izdelkih. Ta metoda ima za posledico visoko zmanj¹anje finanènih izdatkov, ki so potrebni za proizvodno organizacijo.Glavni cilji naèrtovanja materialnih potreb je omejiti inventar, natanèno doloèiti datum dobave in natanèno doloèiti proizvodne stro¹ke. Poleg tega sistem naèrtuje bolj¹o uporabo infrastrukture, ki jo ima dru¾ba - proizvodne zmogljivosti ali skladi¹èa.