Nevarnosti eksplozije plina

Direktiva ATEX v svojem pravnem sistemu je bila uvedena 28. julija 2003. Povezan je z izdelki, ki se izvajajo v praksi na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Zadevni izdelki morajo izpolnjevati stroge zahteve, ki niso povezane z varnostjo, ampak tudi zdravstveno varstvo. Direktiva ATEX vsebuje postopke za ugotavljanje skladnosti.

V vsebini doloèil zadevnega normativnega akta sta stopnja varnosti in s tem povezani postopki ocenjevanja v veliki meri odvisni od stopnje ogro¾enosti okolja, v katerem bo naprava delovala.Direktiva ATEX doloèa stroge zahteve, ki jih mora izdelek izpolnjevati, da bi bil povezan v potencialno eksplozivnih atmosferah. Kak¹no obmoèje pa je? Najprej govorimo o rudnikih s èrnim premogom, kjer je zelo pomembna verjetnost eksplozije metana ali premoga.

ATEX direktiva ima podrobno delitev naprav na liniji. Dva sta. V glavnem delu so naprave, ki v rudniku vrtijo pod zemljo tudi na obmoèjih, ki so lahko metan eksplozivna. Druga skupina je pridobljena za naprave, ki se uporabljajo v tujih krajih in ki so lahko izpostavljene eksplozivni atmosferi.

Ta direktiva doloèa bistvene splo¹ne zahteve za uporabo naprav v bli¾ini potencialno eksplozivnega metana / premogovega prahu. Vendar pa so v usklajenih ukrepih zlahka odkriti podrobnej¹e zahteve po pomenu.

Zagotoviti je treba, da so naprave, odobrene za proizvodnjo v potencialno eksplozivnih atmosferah, oznaèene z znakom CE. Oznaki mora slediti identifikacijska ¹tevilka prigla¹enega organa, ki mora biti popolna, vidna, stalna in enostavna.

Priglasitveni organ preuèi celoten varnostni sistem ali opremo v naèrtu, da zagotovi skladnost s pravimi modeli in zahtevami Direktive. Ne smemo pozabiti, da bo od 20. aprila 2016 sedanja direktiva nadomestila nova informacija ATEX 2014/34 / EU.