Nem ki prevajalec za poljski jezik

http://si.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-zdravilo-za-izboljsanje-spomina-in-koncentracije/

Prevajalska slu¾ba je lahko koristna za vse nas. Èe omenimo delo v tujini ali kupimo avto iz tujine ali pa se nesreèa zgodi v tujini, bomo prisiljeni uporabljati storitve tolmaèa z vso drznostjo. To storitev bomo potrebovali tudi, èe ¾elimo ¹tudirati v tujini ali izmenjati ¹tudente.

Angle¹èina se potrdi kot zaprise¾eni prevajalec, ali podobno, da se imenuje navaden prevajalec, torej brez pravice prevajanja zaprise¾enih besedil.Trenutno je zaprise¾eni prevajalec dol¾an opraviti izpit, nato pa prejme besedilo s seznama zaprise¾enih prevajalcev, ki ga opravi Ministrstvo za pravosodje. To pomeni, da postati zaprise¾eni prevajalec ni primerna diploma iz visoko¹olskega izobra¾evanja. Zadostovalo je, da mladi na Poljskem predlo¾ijo vlogo za vpis na seznam zaprise¾enih prevajalcev, ne da bi morali opraviti izpit.Vse ¾enske, ki imajo pravice zaprise¾enega prevajalca, bodo lahko opravile zaprise¾eno prevajanje vseh uradnih dokumentov ali tistih, ki so potrebni v naslovu, sodi¹èu, bolni¹nici in drugih tovrstnih ustanovah. Prevajalec je pogosto specializacija, ker je druga posebnost pravnih prevodov, drugih medicinskih ali tehniènih. Prevajalec, ki ima pravice zaprise¾enega prevajalca, je lahko tudi prevajalec med poroko ali med pogovorom na sodi¹èu na podroèju sodnega izvedenca. Zaprise¾eni tolmaè lahko spremlja in pri podpisu pogodbe z notarjem ali tudi v drugih takih situacijah, ki so pogosto povezane s poslovanjem, na primer.Angle¹ki prevajalec, ki nima pooblastil zaprise¾enega prevajalca, ne bo mogel izdelati overjenega uradnega prevoda, ampak tudi biti dober v vseh drugih situacijah, kjer ni potrebe po uradni potrditvi in avtentifikaciji prevoda.vir: