Namen je preiskava letalskih nesree in incidentov

https://v-forte.eu/si/Varyforte - Znebite se raz¹irjenih ¾il in u¾ivajte v èudovitih nogah!

Vzroke nesreè redno preiskujejo, tako da lahko zmanj¹am tveganje ponovnega sreèanja. Rezultati raziskave jasno ka¾ejo, da so vzroki nesreè pogosto razlièen naèin zanemarjanja vloge varnosti strojev. Te¾ave, povezane z slabo uporabo in izkori¹èanjem strojev, se pojavijo v neki fazi njihove ¾ivljenjske faze. To velja za specifikacijo, èas in izgled, proizvodnjo, delovanje, vzdr¾evanje, spremembo itd.

Certifikacija strojev se ¹teje na koncu odpravljanja nevarnosti, ki se lahko pojavijo v smislu dela. Stroji, ki uporabljajo uporabljena potrdila, so testirani in preizku¹eni za berljivost. Preizkusijo se posamezni deli in podsklopi. Upo¹tevano je pravilo izvajanja in izvedeni so opisi, ki omogoèajo zaposlenim na terenu, da pravilno èrpajo iz strojev in pripomoèkov. Potreba po posedovanju certifikatov s strani ene organizacije in dodatkov v veliki meri izhaja iz predpisov EU: veljavnih direktiv, notranjih predpisov itd.

Delavci zaupanja in zdravja pri delu se nagibajo k udele¾bi na teèajih in usposabljanjih s podroèja certificiranja strojev. Znanje, spoznanja in umetnost, kupljeni med takimi teèaji in usposabljanji, prispevajo k specifiènemu zmanj¹anju odstotka primerov na delovnem mestu, tako smrtno kot kasnej¹e. Sodelovanje v teèajih in usposabljanjih s ravni certificiranja organizacij in naprav prina¹a lastnikom celo vrsto koristi. Izobra¾eni gostje so jamstvo za pravilno izkori¹èanje institucije in skrb za naèela varnosti pri delu in higiene.