Nakup blagajne v deklaraciji ddv 7 2015

Nakup blagajne ni lahka naloga, zlasti za mladega podjetnika. Ni èudno. Zato je na trgu na stotine modelov z ogromno dodatnega dela in opreme. Vpra¹anje se pojavi, kateri primer naj na koncu izberem?

Preden se vpra¹amo, moramo podrobno opredeliti vrsto dela. Èe bomo pomagali s stranko, bo mobilni casino najbolj¹i. Iz serije, èe odpremo veliko trgovino, je vredno razmisliti o fiskalnem terminalu, ki je uporabna in moderna varianta. Nove fiskalne blagajne so ustanova, ki se ukvarja z delom in distribucijo blagajn ter servisiranjem. To je izjemno velika prilo¾nost in z nami jo ¾elimo re¹iti. Vrsta naprave je gotova. Strokovnjaki pa poudarjajo, da moramo pred nakupom preveriti, ali prodajalec ponuja tudi storitev blagajne. Zakaj? Iz veè razlogov.

Najprej je treba registrirati vsako blagajno. To je bistvena in potrebna formalnost. Pijaèa iz registracijskih stopenj je fiskalizacija, ki jo v ozadju opravi poobla¹èeni serviser. Skratka, brez fiskalizacije banka ne bo igrala uèinkovito in zakonito.

Drugiè, blagajna, kot vse naprave, nam lahko zavrne. Z nekaterimi vrstami neuspeha se lahko obvladujemo sami in pogosto potrebujemo strokovnjaka. In tu se postavlja vpra¹anje, ali podjetnik, ki nam prodaja jedi in storitev v tak¹nih oblikah? Na poroki tak¹ne storitve zagotavljajo ¹tevilna podjetja.

©e ena zelo pomembna stvar je kratek tehnièni pregled blagajne. Vsak vlagatelj ga mora obvezno pripraviti. Poljska zakonodaja jasno opredeljuje: kdo, v kateri tehnologiji in kdaj to storijo. Pomoè je na voljo tudi tukaj. Na sreèo strokovnjaki obièajno na stran naprave nalepijo nalepko s podatki o datumu naslednjega pregleda. Na zadnje ¹e veè blagajne nam avtomatsko sporoèa, da povezujemo dan, v katerem moramo pregledati. Vse to, da ga ne zamudite, ker, ko se spomnimo, je vsak dan zamude pomembna gro¾nja!

Blagajna v enoti je neverjetna poenostavitev. Kaj veliko, ne preveè drago. Cene naprav se zaènejo od nekaj sto zlotov, cena pa se pogosto giblje skupaj s ceno. Vendar, preden kupimo blagajno, premislimo o tem, kateri model najbolje deluje v va¹em podjetju.