Nakup blagajne po prekoraeitvi omejitve

Veè kot en podjetnik, ki je dol¾an trgovati z blagajno, se spra¹uje, katero opremo naj izbere. Na trgu so na voljo tudi druge blagajne. Dvomi veljajo in kak¹ni parametri so vredni, da je izbira, ki jo poka¾ete, daleè.Ne hodite v trgovino daleè stran, ne veste nièesar o prodajnih mestih. Na ¹tevilnih spletnih straneh lahko preberete o blagajnah in njihovih destinacijah.

Vrste blagajneNizkocenovne naprave ponujajo nove mo¾nosti, njihov obseg pa je odvisen od ERC ali POS gotovine. Nove so veliko bolj specializirane in ponujajo veliko veè funkcij, kot jih potrebujejo nekatere skupine podjetnikov, ko zdravniki, frizerji ali taksisti potrebujejo dokaz. Tukaj je bolj¹e mnenje nakup prenosne blagajne, vèasih pa tudi enega sede¾a. Med obiskom tovarne je vredno pozoren na stvari, ki so daleè od samega tipa naprave. Zato je za mnoge ljudi izbira blagajne te¾ava. Tu je nekaj parametrov, ki so odvisni od potreb doloèenega podjetnika in obsega njegovih vlog.

Shranjevanje potrdilSeveda morate razmisliti o tem, kako shraniti kopije potrdil. Obstajata dve mo¾nosti: tradicionalni papirni papir ali elektronska pomnilni¹ka kartica. Podjetniki so vedno bolj pripravljeni uporabiti zadnjo mo¾nost. Davène blagajne posnet omogoèajo prejem potrdila na pomnilni¹ki strani in na enak naèin nosijo uèinkovitej¹e baterije iz standarda. Ko se elektrièna energija izteèe, vam omogoèajo, da natisnete veliko veèje ¹tevilo raèunov kot stari modeli. Preden lastnik podjetja kupi davèno blagajno, mora razmisliti, na katere naprave bo odvisen. Vse blagajne ne ponujajo mo¾nosti prikljuèitve èitalnika kode, raèunalnika ali dokazila o te¾i. Pomembno merilo je tudi ¹tevilo potrdil, ki jih mora jed natisniti vsak dan. Tudi davène blagajne se razlikujejo po ¹tevilu kod, ki si jih zapomnijo v obdobju. Izbira blagajne je zato treba prilagoditi tudi velikosti blaga ali storitev, kdaj in prvim strankam.