Metalurgija in litje jekla

Trenutno je metalurgija stvar, ki ni le proces oblikovanja in oblikovanja plastike, ampak se ukvarja tudi s preuèevanjem skupin v makro silah. V tem poglavju se obièajno odstranijo poskusi na metalografskih mikroskopih.

https://dia-rem.eu/si/DiaRemedium - Revolucionarne rezine, zaradi katerih ste pozabili na diabetes!

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. Vendar pa so se le v odvisnosti od mlaj¹ega tipa mikroskopa zaèeli uporabljati v metalurgiji. V sodobnih fazah so nenadomestljivi med knjigo z in¾enirskimi èleni. ®e na omenjenem podroèju so najpomembnej¹i metalografski mikroskopi, ki med drugim i¹èejo kovinske napake ali njihove preboje. Obstaja trenutna tehnologija slikanja, ki zapolnjuje neprozorne vzorce. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogoèajo analizo strukture pri atomskem stanju in svetlobnih mikroskopih, za katere je znaèilna manj¹a poveèava. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega v notranjosti najdemo razliène vrste mikrorazpok. Mo¾no je tudi izraèunati fazni prispevek in natanèno doloèanje posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko ¹e vedno ocenimo ¹tevilo in naèin vkljuèevanja, kot tudi mnoge druge pomembne elemente, iz dejstva gledanja metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja novonastalega materiala bodo kupljena za globoko opazovanje materialne strukture, zaradi èesar lahko v prihodnosti prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je zelo pomembna, saj lahko zaradi tega zlahka najdemo napake v materialu. Vedno je te¾ko ravnati s tem modelom opreme. Iz tega razloga morajo izku¹nje izvajati samo usposobljene osebe.