Metalur ko delo v krakovu

https://neoproduct.eu/si/denta-seal-izjemno-ucinkovita-moc-za-beljenje-in-obnavljanje-zob/

Trenutno je metalurgija stvar, ki ne razume samo procesov plastike in dela, temveè se osredotoèa tudi na prouèevanje struktur v makro skali. V tej smeri se obièajno dose¾e meteorografska mikroskopija.

Mikroskopija je polje, ki se je pojavilo pred veè sto leti. ©ele relativno od zaèetka so se v metalurgiji zaèele uporabljati druge vrste mikroskopov. V trenutnih fazah so potrebni pri delu z in¾enirskimi proizvodi. Danes so metalografski mikroskopi zelo priljubljeni na tem podroèju, ki se med drugim ukvarja z iskanjem kovinskih napak ali njihovih prebojev. Obstaja zadnja metoda slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogoèajo analizo strukture pri atomski stopnji in svetlobnih mikroskopih, za katere je znaèilna manj¹a poveèava. Opazovanja, ki jih izvajamo z uporabo teh orodij, so zelo pomembna, saj lahko zaradi tega najdemo razliène vrste mikrorazpok v izdelku ali jih spro¾imo. Mo¾no je izraèunati fazni prispevek in natanèno doloèanje posameznih faz. Zaradi tega lahko doloèimo tudi kolièino in naèin vkljuèevanja ter ¹tevilne druge pomembne dejavnike z metalur¹kega vidika. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja novonastalega materiala gredo v natanèno opazovanje strukture materiala, tako da se lahko dolgoroèno izognemo ¹tevilnim neza¾elenim neuspehom.

Uporaba metalografskih mikroskopov je nepojmljivo pomembna, saj zahvaljujoè temu lahko hitro odkrijemo materialne napake. Vedno je, da je ravnanje s to vrsto opreme zapleteno. Od trenutnega zaèetka ¹tudije ga morajo izpolniti le usposobljene osebe.