Kurjenje kalorij in ma eob

In vitro oploditev je tehnologija za pomoè pri reprodukciji in simptomatsko zdravljenje neplodnosti. ART (Tehnologije asistirane reprodukcije ali pomoè pri razmno¾evanju vkljuèuje veè drugih zdravil, ki delujejo na celièni stopnji. Povezane so pravoèasno, saj druge oblike zdravljenja niso bile uspe¹ne.

Raziskovalci doloèajo IVF in vitro oploditev (in vitro oploditev. To je torej latinska beseda. Raziskave so primerne za dve vrsti. In vivo so to testi, ki potekajo v laboratoriju, v ¾ivem organizmu. In vitro so to dogodki zunaj ¾ivih organizmov ("na steklu".In vitro oploditev ¹teje za uvedbo jajèeca za oploditev zunaj ¾enskega telesa. Na koncu so usmerjeni njeni hormoni, ki vodijo proces ovulacije, nato pa pridobijo jajène celice in jih zadr¾ijo s spermo (mo¹ke reproduktivne celice. Celoten postopek poteka v laboratorijskih pogojih. V èasu, ko se oplojena celica zaène deliti, se zarodek prenese na ¾ensko telo, tako da se lahko pridobi za njegovo izvajanje (vsaditev v maternico. Èe uspe - pride do noseènosti, ki se ¾e dogaja v naravnem naèinu.V tehnologiji IVF-ET (klasièna se gnojenje pojavi spontano na profesionalni ponvi, na kateri se sreèajo jajca in spermija (50-100 tisoè. Zdru¾ujejo se med seboj v 24-urnem sistemu, ki daje veè klic. Zadnji cilj je, da dobimo pogoje, podobne zadnjim, ki so v èlove¹kem telesu. Sedanja tehnologija je izjemno draga in invazivna.Katere so indikacije za in vitro oploditev? Sprva je bila ta tehnika namenjena ljudem s slabimi jajci. Ta priporoèila so daleè in tudi dosegajo mo¹ki faktor. In vitro oploditev obièajno temelji na ¹tirih stopnjah. Nedavno je pri¹lo do hormonske stimulacije jajènikov (v smislu proizvajanja veèje vsote oocitov, zbiranja moènih in ¾enskih reproduktivnih celic, oploditve v laboratorijskih pogojih in vsaditve zaèetka v materino telo.