Knjiga za razvoj osebja

Registrske blagajne so elektronske naprave, ki bele¾ijo znesek trgovinskega davka in DDV ter moène maloprodajne storitve. Podjetniki, ki so presegli znesek prometa, ki ga je uvedlo Ministrstvo za finance, so odgovorni za registracijo prodaje na drobno z uporabo davènih blagajn. Novitus sento e. pomeni notranjo blagajno.

Blagajne imajo nalogo, da so dnevno poroèilo, ki je odgovorno. V dnevnem poroèilu je izbran znesek dnevnega prihodka, ki se ne spremeni, ker je vpisan v pomnilnik blagajne in unièen v programiranih PTU stopnjah. Registrske blagajne se izraèunavajo na avtonomnih zneskih in gradijo na raèunalniku. V primeru avtonomnih blagajn so to orodja z notranjo programsko opremo in lahko gradijo bazo PLU blaga, tj. Seznam kod in èrkovnih imen z zdravimi davènimi stopnjami PTU, cenami in èrtnimi kodami, ki jih bomo na¹li v interesu. Zahvaljujoè programski opremi je mogoèe uporabiti vrednosti davènih stopenj in produktne baze na simbole. Tak¹ne blagajne, po vnosu PTU kode ali skeniranju izdelka s pomoèjo naprave za skeniranje, jih shranijo v bli¾njo bazo podatkov in natisnejo potrdilo za mo¹kega. Transakcija se obièajno zakljuèi z gumbom z naslovom "vsota" ali "gotovina". Program avtonomne blagajne pozneje prebere skladi¹èni program za vodenje trgovine. Ta standard blagajne lahko deluje tudi v stilu povezave z namiznim raèunalnikom. ®al so igralnice te vrste precej¹nja pomanjkljivost - ne gredo v evidenco blagovne baze, ki je ugodnej¹a od deset tisoè. Nakup blagajne za nov trenutek ni dobra ideja. Orodje, ki je prisotno v prvem letu izvajanja finanènih kampanj, ni uporabno, èe pa imamo veèji nakup, kot se zdi po zakonu, se pred zaèetkom dela ustrezno opremimo z ¾epom.