It sistem erm

IT re¹itve v podjetju zdru¾ujejo razliène vrste elementov sistema dominacije v celoto. Njihova naloga je zbrati podatke, shraniti tudi njihovo kasnej¹o temeljito analizo. Trenutno vrednost podjetja v veliki meri ¾eli doseèi uèinkovitost informacijskih sistemov, ki jih uporablja. Pomembno vlogo odkriva uporaba novih informacijskih tehnologij, katerih podatki so neprecenljivi.

Informacijske tehnologije imajo veliko definicij. V naj¹ir¹em pomenu je ekipa tako ¹portne infrastrukture kot tudi upravljavske infrastrukture. Osnovni razred bomo prenesli ne le na strojno opremo korporacije, temveè tudi na programsko opremo, dobro znane podlage in varnostne ukrepe. V nasprotju s tem bo infrastruktura za upravljanje sestavljena iz arhitekture, znanosti in uporabljenih standardov informacijskih re¹itev. Od ljudi se pojavi popolno razumevanje dane informacijske infrastrukture, tako da lahko v celoti uporabijo njene podatke v razliènih poslovnih procesih. Primer programske opreme, ki naj bi podpirala poslovno odloèanje, so analitiène aplikacije. Zadnja kategorija programske opreme vkljuèuje predvsem sisteme poslovne inteligence. Kupujejo veliko podatkov, ki so se nabrali v novih metodah IT. Aplikacije poslovne inteligence so skupina programov in tehnologij, ki omogoèajo zbiranje informacij in njihovo preverjanje. Glavne tehnike, ki jih uporablja ta metoda, so raziskovanje znanih in procesov, nevronskih mre¾ in genetskih algoritmov. Obièajna napaka ljudi s sistemi poslovne inteligence je prièakovanje, da bodo doloèili svoje nedvoumne odgovore. To je napaèno preprièanje, ker je smisel te metode pokazati vse mo¾ne re¹itve in pokazati, katera od njih ima katere znaèilnosti in koristi. Druga programska oprema, katere pomembnost je zagotoviti veèjo napako, so transakcijske aplikacije. Omogoèajo vam avtomatizacijo ¹tevilnih procesov, ki potekajo v pisarni. Zaradi njih bo kupljen uèinkovitej¹i in prosti pretok znanja in kar je ¹e posebej pomembno, trenutni tok bo moènej¹i. Sprva se ti stari sistemi izvajajo samo za potrebe bank ali telekomunikacijskih podjetij. Vendar pa se lahko uspe¹no uporabljajo v vseh dejavnostih.