Fordova diagnostika

Kolposkopska diagnoza temelji na interpretaciji povr¹inske arhitekture epitelija in na sliki ¾il. Skoraj neopazne podrobnosti epitelijske regije materniènega vratu, ki so pogosto specifièna diagnoza, so velikost, pre¹teta v delcih milimetra, in oblika ¾il, znanih v epitelnem razredu, je velikosti mikronov.

https://neoproduct.eu/si/money-amulet-edinstvena-pot-bogastva-in-privlacnost-srece/

V sistemu, tudi najbolj¹i fotoaparat, ki prena¹a sliko v popolnoma ostri obliki, ne vidi takih podrobnosti. Veliko, razliène barve odtenkov rdeèe in svetle barve, ki jih najdemo v preprostem filmu tega popolnega okolja, je dobro priznanje. Pri uporabi najbolj¹ega videa ni zadnje cene. Ogromni obrati kolposkopske podobe in specifiènega okolja, v katerem smo prisiljeni videti sliko, ne dovoljujejo uporabe naprav, ki so idealne za nasprotna podroèja medicine. Zaradi nedostopnosti je uporaba orodij zelo zapletena. V klubu z zdravnikom, ki je zelo usposobljen za uporabo kolposkopa, pri pogostih uspehih ni mo¾nosti, da bi ustvarili zanesljivo spoznanje in uporabiti izku¹nje in druge predpostavke.Optièni kolposkopi, opremljeni z veè v vizualnem tunelu, so najuèinkovitej¹e sredstvo za kolposkopist, zaradi optiènega sistema, ki ga lahko opazujemo, kar zagotavlja natanèno diagnostièno interpretacijo opazovanega obmoèja, bolnik pa lahko vidi prikazano sliko na zaslonu ali se prika¾e zdravnik ali vajenec.V zadnjem èasu se lahko uèinkovit, a ¾e uporabljen kolposkop, ki izpolnjuje zahtevane standarde kakovosti, tudi za zasebno kabinet, pa tudi za javno bolni¹nico, lahko kupi za ne veè tisoè zlotov. Èe je potrebno, je mogoèe porabiti premalo denarja, obnoviti stare, izrabljene kolposkope in po taki operaciji delujejo kot nove. Kolposkop iz velikega dogodka, ki ga lahko kupite po polovièni ceni, ki so jo morali izgubiti za nakup zelo poceni in netoènega video kolposkopa.