Fluoresceneni mikroskop

Kot je splo¹no znano, je mikroskop obèutljiva naprava, ki nam zagotavlja zelo pomembno opazovanje predmetov, ki jih je s prostim oèesom zelo te¾ko videti. Mikroskopi se odlikujejo predvsem po vrsti in stanju ¹iritve. Prvi mikroskopi, ki so se pojavili na svojem trgu, so optièni mikroskopi, v katerih je bila za osvetlitev obravnavanih predmetov uporabljena le dnevna svetloba.

Mikroskopi za dojenèke in velike otrokeV dana¹njih èasih se strokovni mikroskopi uporabljajo predvsem na znanstvenih toèkah za izvajanje veè ali bolj kompleksnih laboratorijskih testov. Preprosti mikroskopi lahko poka¾ejo tudi dobro darilo za lastnega otroka in kar je najbolje zahvaljujoè tak¹nemu darilu, lahko uèence spodbujamo v ¹olo. Èe izberemo pravi mikroskop za sebe, moramo vedeti, na katere parametre v osrednjem zaporedju moramo biti pozorni, da bi lahko pravilno kupili.

Za kaj lahko dobite pomoè?V sodobnem èasu se skoraj vsak mikroskop pripravlja iz naslednjih elementov: okular, cev, mikrometrski vijak, kondenzator, objektni vijaki in ogledala, ki so potrebni za obsevanje pregledanih predmetov. Najpomembnej¹i polo¾aj v mikroskopu je seveda okular, ki mora poveèati sliko, ki jo naredi leèa. Pomembno vrednost ima tudi cev, ki nam daje svobodo pri ustvarjanju poveèane slike. Da naèrtujemo, da bomo dobili popoln razred mikroskopa, najprej moramo biti pozorni na zadnji dve komponenti.Pred nakupom mikroskopa je vredno razmisliti tudi, kak¹en mikroskop ¾elimo doseèi. Akustièni mikroskopi, ki uporabljajo ultrazvoène valove, elektronske mikroskope, ki nato oddajajo elektronske ¾arke in fluorescentne mikroskope, imenovane tudi svetlobni mikroskopi, so poceni na na¹em trgu. V trgovinah se lahko sreèamo tudi z vedno modnimi holografskimi in konfokalnimi mikroskopi v na¹em svetu, ki popolnoma poveèajo kontrast in loèljivost. Prav tako je treba omeniti operativne mikroskope, ki se uporabljajo za izvajanje zapletenih operacij.