Fiskalni tiskalnik

Elzab & nbsp; fiskalni tiskalniki so naprave, ki se shranjujejo. Prihodke od prodaje vidijo na drobno. Uporaba tega tiskalnika na koncu ¹teje dohodnino in DDV. Za uporabo, kot je predvideno, ta tiskalnik potrebuje odobritev. Fiskalni tiskalnik ne more ustvariti brez prikljuèitve na raèunalnik, ta blagovna znamka ga razlikuje od blagajne. Njegova naloga je, da v raèunalnik vpi¹e raèune in jih porabi.

Ta tiskalnik obièajno uporablja prikljuèke RS-232 in USB. Za uporabo tiskalnika ni potreben odobren program. Odprta je na spletni strani proizvajalca tiskalnika & nbsp; Trenutno so modeli fiskalnih tiskalnikov, ki so certificirani za uporabo v najbli¾jem stanju, uporabili vrata RS-232 kot pomembno komunikacijsko pristani¹èe. Nasprotno, USB vrata so zgrajena tako, da bi bil v operacijskem vrstnem redu oèiten kot navidezna serijska vrata. Prodajalci, ki uporabljajo fiskalni tiskalnik, menijo, da je naloga izvedbe fiskalnega dnevnega poroèila. To poroèilo je zapisano v nepopravljivem fiskalnem pomnilniku tiskalnika. Fiskalni tiskalnik je namenjen tiskanju fiskalnih raèunov za kupce v skladi¹èu tudi na kontrolnem kolutu. Kopije zvitkov so namenjene arhiviranju. Po prodaji izdelka mora biti fiskalni raèun izroèen kupcu. Kopije davènih seznamov mora oseba, ki ponuja izdelek, predlo¾iti za 5 let. Mo¾no je tudi shranjevanje kopij dokumentov, natisnjenih na spletnih straneh na raèunalniku. Finanèni tiskalnik je dovolj na voljo za uporabo. ©katla za tiskalnik vsebuje informacije, ki so na koncu slabe, da se osebi poka¾e, kako jo uporabljati. Pomanjkljivost fiskalnih tiskalnikov je v tem, da tiskani raèuni niso popolni, ker se po kratkem èasu odtisnejo natisnjena pisma. Skupaj z uredbo ministra za finance z dne 14. marca 2013 (Uradni list, toèka 363 v zgodovini blagajn je priporoèljivo opraviti tehniène preglede fiskalnih naprav vsaj vsaki dve leti. Davèni zavezanci za DDV lahko zaprosijo za davèno olaj¹avo za davèni fiskalni tiskalnik.