Finaneno poroeilo fiziene osebe

®eleznice v razre¹nici DDV od 1. januarja 2015 so davène blagajne zagovarjale kot nepogre¹ljiv element, ki je osnova za poravnavo poslov. Vendar ne sme vsaka oseba, ki posluje, biti sposobna narediti ta znesek.

Odvzem obveznosti obvezne blagajneRegistrske blagajne niso potrebne za uspeh ljudi, katerih letni promet ne presega 20.000 PLN, obveznost gotovine pa velja samo za podjetja, ki prodajajo blago fiziènim osebam in kmetom. Hkrati morajo podjetja, ki so dol¾na opraviti poravnave z uporabo blagajne, evidentirati vsako transakcijo, ki je nastala po nakupu blagajne. Podjetja, ki so med letom presegla svoja gibanja v vi¹ini 20.000 PLN, bi morala zaèeti bele¾iti prihodke z uporabo blagajne po dveh mesecih od dneva, ko so presegli navedeno omejitev. Poleg tega ni treba, da imajo blagajne podjetja, ki zagotavljajo izobra¾evalne, finanène, zavarovalne in telekomunikacijske storitve.Olaj¹ava za nakup gotovineNakup blagajne je veè sto zlotov, vendar lahko podjetnik, ki kupi blagajno, dose¾e preboj do 90% vrednosti nakupa, vendar odbitna postavka ne more preseèi 700 zlotov. Za pridobitev takega odbitka mora podjetnik, ki je kupil blagajno, pred zaèetkom prevzema pisno izjavo o uporabi blagajne, s stvarnim krajem uporabe z nakupnim dokumentom in potrdilom o skladnosti z zahtevami za naprave za snemanje z zakonom o DDV. Vendar pa je pomembno, da se izgubi olaj¹ava za nakup blagajne, ko se blagajna ne servisira. Naprave, ki registrirajo prodajo, je treba skupaj s tem zakonom servisirati najmanj enkrat na vsakih 25 mesecev v posebnih storitvah.Imeti blagajno je povezano z obveznostjo hranjenja kopij izdanih potrdil (za 2 leti in dnevnih, tedenskih in meseènih poroèil (za 5 let od konca obraèunskega leta, v katerem so bili izroèeni. Seveda je cilj blagajne izdajanje originalnih potrdil strankam.