Eksplozijsko nevarno obmoeje

V okoljih, kjer obstaja nevarnost eksplozije plinov, meglic ali vnetljivih hlapov, moramo uporabiti ventilatorje, ki so za¹èiteni pred eksplozijami, katerih kakovost potrjuje ne le ugled proizvajalca, temveè tudi oznaka "EX". Ta simbol pomeni vrsto eksplozijske za¹èite protieksplozijsko. Posoda s to oznako izpolnjuje vsa pravila direktive ATEX, vendar je sodelovanje s pogodbami, ki jih vsebuje, zdaj zahteva za proizvajalce te vrste opreme. Dol¾nost projektanta sesalne naprave je, da oznaèi eksplozijsko ogro¾eno obmoèje in izbiro opreme, ki je primerna za sobo, tako v smislu dejavnosti, ki jo je treba izvesti, kot tudi v smislu sile.

Vsaka trgovina, ne glede na kampanjo, mora biti opremljena ne le v pravem stanju naprave, ki je potrebna za sistematièno delo, temveè tudi ustrezno usklajene ekstrakcijske naprave, ki bodo skrbele za zdravje in varnost zaposlenih. Industrijski ventilatorji so bili zasnovani za tovrstne stavbe, za katere je znaèilna odlièna kakovost in odpornost elementov, ki so vanje vgrajeni.

Drugi naèin najdemo iz univerzalnih industrijskih, radialnih ventilatorjev in tudi strojev za posebne namene, tukaj tudi primere za vgradnjo v kuhinjske nape in razliène vrste opreme z oznako "EX" za stavbe, kjer obstaja nevarnost onesna¾enja zraka gorljivih plinov. Ta igra je na voljo tudi v zbirki mobilnih odrov in tudi v vakuumskih postajah.

Druga vrsta so aksialni stenski in vodni ventilatorji ter modeli, ki so name¹èeni na strehi stavbe. Za stroje je znaèilna bistveno uèinkovita izvedba in kakovost komponent, ki se uporabljajo pri njihovem delu.

Veèji sistemi izmenjave zraka v komercialnih, industrijskih, storitvenih, gastronomskih in tujih proizvodih vkljuèujejo upravljanje prezraèevalnih enot, ki so med drugim prilagojene, vlaga in stopnja onesna¾enosti zraka, ki izhaja iz prostorov.