Ei eenje il in arterij

Magnetni filtri so popolnoma nova strategija v okviru èi¹èenja tekoèin iz delcev. In so standardna re¹itev za uspeh olj in hladilnih tekoèin. Magnetna filtracija je izjemno ekonomièna, uèinkovita in ekolo¹ka.

https://valgo-m.eu/si/

Magnetni filtri so namenjeni predvsem za za¹èito industrijskih instalacij centralnega ogrevanja, poleg tople vode. Podatki so istoèasno namenjeni za za¹èito hladilnih in ogrevalnih instalacij ter vseh vrst naprav, ki so podatki v obravnavanih napravah. Magnetni filtri najprej ¹èitijo pred onesna¾enjem s trdnimi predmeti. Magnetni filtri gledajo v odloèilni meri, da prepreèijo kakr¹no koli po¹kodbo namestitve in podatkov naprav v njem. Poleg tega se prito¾ujejo zaradi poveèanja uèinkovitosti name¹èenih magnetizatorjev. In dajejo mo¾nost, da zmanj¹ajo stro¹ke obratovanja ali vzdr¾evanja opreme in zmanj¹ajo odpornost vode ali pretoka tekoèine v napravi.Magnetni filter ima ¹tevilne prednosti in skupaj moèno uporablja. S pomoèjo magnetnih filtrov se lahko sreèate na vodovodnih instalacijah (vodovodne napeljave, v zaprtih instalacijah, pri za¹èiti podatkovnih naprav, ki se napajajo z uporabno vodo (npr. Pralni stroj, na gradbi¹èih s prisilno kro¾enjem.Izbira pravega magnetnega filtra se mora najprej in predvsem osredotoèiti na procesne parametre. Pri tem je odloèilen dejavnik narava, vrsta tekoèine, kolièina in vrednost neèistoè, poleg tega pa uèinkovitost, ki jo ¾elimo doseèi, in prièakovano uèinkovitost filtriranja.Pri magnetni filtraciji ni potro¹nega materiala. Delovne elemente filtra je mogoèe oèistiti, magnetni filtri pa imajo nizek pretok. Nekateri magnetni filtri imajo sposobnost zajemanja delcev z moèjo pod 1 mikronov. Neèistoèe iz filtra so izbrane v polsuhih vlogah, zato je izguba tekoèine zelo nizka. Vendar pa magnetna filtracija poveèuje stro¹ke nalo¾b. Nad skupnimi stro¹ki magnetnega filtra je neverjetno tanj¹i od uspeha standardnih membranskih filtrov. Pravilo je trenutno samo pomanjkljivost magnetnih filtrov, ki se izjemno hitro odpravi zaradi velikega zmanj¹anja obratovalnih stro¹kov.