Du evne motnje pri otrocih in mladostnikih

https://neoproduct.eu/si/psorilax-ucinkovita-resitev-za-simptome-psoriaze/Psorilax Učinkovita rešitev za simptome psoriaze

Du¹evne motnje lahko vplivajo na vloge vseh starosti. Zdravniki so zaskrbljujoèi, ker jih ima skoraj 20 odstotkov ¹olskih otrok. Kako ugotovite, ali se lahko va¹ otrok ukvarja z du¹evnimi motnjami?

Najprej morate vedeti, da se lahko vse bolezni pri dojenèkih pojavijo v drugi starosti. Nekateri se pogosteje pojavljajo v zgodnjem otro¹tvu, drugi so znaèilni za pred¹olsko vzgojo, v èasu ¹olanja pa se ka¾ejo popolnoma nove motnje. Razvojne anomalije so zelo dinamiène in se njihovi simptomi s starostjo spreminjajo.

Anksiozna motnja, ki je na treh podroèjih, je zelo nevarna. Prva od teh je industrija subjektivnih izku¹enj, ki deluje v tem, kar otrok gre v svojem umu. Druga sfera je somatska krogla, ki se povezuje z zadnjim, kar otrok ostaja v enostavnem telesu. Somatski simptomi vkljuèujejo razliène vrste boleèin (npr. Trebuh ali ljudi in celo bruhanje in omedlevica. Otrok lahko pomeni tudi nenaklonjenost hranjenju in zdru¾itvi ponoèi. Zadnje podroèje zadeva otrokovo vedenje in ga omejuje te¾ko vedenje. Otrok lahko pozabi, da stopi v stik s prijatelji in se brani bolj umaknjen.

Kdaj bi morali obiskati psihiatra s svojim otrokom? Razlog za boj specialista je vse obna¹anje otroka, ki odstopa od zneska. Na¹ mladi psihiater v Krakovu igra z otroki, za katere je novost v postopku odgovorna za bolezen. Zahvaljujoè ¹tudiju ustvarjanja z otroki in ogromni empatiji, obiski na¹ega strokovnjaka ne bodo stresni za va¹ega otroka. Zahvaljujoè uvajanju najnovej¹ih naèinov rezervacije z otroki, na¹ mladi psihiater ne bo le diagnosticiral problema, temveè bo tudi storil vse, da bi ga re¹il hitro, kar bo otroku omogoèilo zadovoljstvo.