Dru bo mumij

Vsak podjetnik mora pri uèenju veljavnega Zakona o raèunovodstvu voditi evidenco premo¾enja dru¾be. Tak¹na registracija je registracija osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva podjetja so: zemlji¹èa, zemlji¹èa, trajna pravica u¾ivanja, hi¹e in zgradbe, stroji, prevozna sredstva, pohi¹tvo tudi druge naprave, katerih vrednost v èasu prevzema presega tri tisoè petsto tolarjev in zahteva solastni¹tvo ali lastni¹tvo davènega zavezanca ali podjetja. Obveznost vpisa sredstva v register osnovnih sredstev se pojavi v mesecu, v katerem je bilo pridobljeno.

Evidence o osnovnih sredstvih se bodo verjetno razvijale na mestu, kupljenem v delovnih revijah, na tiskanih pogodbah z zdravimi raèunalni¹kimi stolpci, na roèno ustvarjenih karticah z vleènimi tabelami, v zvezkih brez ustreznih tabel, vendar morajo vpisi ¹teti vse podatke, potrebne za registracijo. Razlog je, da roèno izpolnite dokument, uporabljen v imenu.

Osnovna sredstva se evidentirajo na podlagi dokumentov, ki vsebujejo zaèetno vrednost vnesenih sredstev. Tabela za registracijo osnovnih sredstev mora imeti: zaporedno ¹tevilko, datum nakupa in sprostitev v uporabo, podatke, ki potrjujejo nakup, opis osnovnega sredstva, simbol razvrstitve osnovnih sredstev, zaèetno ceno, amortizacijsko stopnjo (obstaja ¾e veè let, znesek amortizacije, posodobljen zaèetno vrednost, znesek odpisov amortizacije in datum prenehanja, skupaj z razlogom za njegovo izpolnitev. V prodajnem uspehu ukrepa vpi¹ite datum prodaje, èe je osnovno sredstvo unièeno, prilo¾ite poroèilo o likvidaciji. Z veljavnim zakonom mora dru¾ba hraniti vse dokumente, ki potrjujejo pridobitev osnovnih sredstev.