Dela kot konfereneni tolmae

Prevajalec je oseba s filolo¹ko izobrazbo, ki zaradi znanja o tem, kaj lahko vsaj dva jezika prevede ustno izra¾anje ali besedilo iz izvornega jezika v ciljni jezik. Proces prevajanja potrebuje ne samo spretnost prepoznavanja in umetnosti besedila, ampak tudi sposobnost komunikacijskega izra¾anja svojega naèela v svojem jeziku. Zato je poleg jezikovnih kompetenc prevajalska pisarna dobro seznanjena z bli¾njim delom, ima pa tudi obse¾no znanje in sposobnost hitrega pridobivanja informacij in prevajanja. Poleg visokih vsebinskih kompetenc mora prevajalec navdihovati tudi zaupanje na obeh straneh komunikacije.

Tolmaèi olaj¹ajo komunikacijoTolmaèi nastajajo pri omogoèanju komunikacije s prevajanjem znakovnega jezika ali znakovnega jezika, ki omogoèa pogovor med dvema sogovornikoma, ki ne moreta pogovarjati v sodobnem samo jeziku. Med tolmaènimi storitvami v prestolnici, ki se nana¹ajo na tolmaèenje, je posebej priljubljen simultani in konsekutivni tolmaèenje. Soèasno, to je trenutni prevod brez predhodno pripravljenega besedila, ki je sestavljen skupaj z mnenjem govornika. Velika sreèanja in konference so najpogostej¹a situacija, ko se uporablja simultano tolmaèenje. Gostujoèi tolmaè v zvoèno izolirani kabini, kjer poslu¹a govornik prek slu¹alk in hkrati ustvari prevod, ki ga drugi udele¾enci poslu¹ajo skozi slu¹alke.

Konsekutivno tolmaèenje je vse manj priljubljenoKonsekutivni prevajalec je nekaj la¾je naloge, saj govori z uporabo posebnega snemalnega sistema in se nato pojavi v ciljnem jeziku besede govorca. Nekoè je obstajal edinstven naèin tolmaèenja. Danes se isto obliko nadome¹èa s simultanim tolmaèenjem, ki je zaradi razvoja tehnologij vse pogostej¹e. Konsekutivno tolmaèenje se prav tako izka¾e za praktièno, saj je zaradi zamude v èasu, ki je potreben, da se zabele¾i izraz, reprodukcija besedila v ciljnem slogu dalj¹a. Medosebne znaèilnosti pisarne tolmaèa so odlièen spomin, odlièna sposobnost koncentracije in sposobnost dela pod pritiskom.