Daveni odbitek od ddv ko t

Konèno, ali ste zaèeli svojo gospodarsko energijo ali raz¹iriti svoja obzorja z drugimi oddelki? Odlièno! Zdaj je pri¹el èas, da kupite posnet checkout in se spra¹ujete, èe lahko poèakate na vsako povraèilo.Jaz sem mirna in nizka novica. Odbitek stro¹kov nakupa od finanènega urada je sprejemljiv, vendar ob nakupu prve blagajne. Ne morete prièakovati popusta za novo ali naslednjo blagajno.

Razlogi za dodelitev pomoèiMogoèe najprej o tem, kaj ste porabili za nakup blagajne. Torej:- lahko od¹tejete DDV, ki je vkljuèen v skupno vsoto,- izdatke za znesek lahko od¹tejete od davèno priznanih stro¹kov,- lahko od¹tejete 90% neto cene naprave, vendar ne veè kot 700 PLNSli¹i se dobro? Èe ustvarjate tak¹ne bonuse, morate izpolniti enega od pogojev. Tukaj so:- nakup in fiskalizacija blagajne morata potekati, preden se zaène obveznost registracije blagajne, \ t- mesto namestitve blagajne morate prijaviti vodji finanènega urada v sedmih dneh od dneva njegove fiskalizacije,- priskrbeti morate vodji davènega urada - obve¹èanje o vrednosti blagajn in pomembnosti njihove uporabe. Izjava mora biti te¾ko PRED ZAÈETKOM zapisovanja (ne prej kot prej,- zakljuèiti je treba zaèetni in kontrolni pregled blagajne, \ t- v celoti plaèati za blagajno in jo lahko plaèajo,- registracija se mora zaèeti v zakonsko doloèenem èasu.Kaj pa uspeh, èe ste davèni zavezanec, ki odstopi od davka ali je zavezan k evidentiranju prometa z blagajnami? Lahko dobite nadomestilo namesto odbitka.Morate:- zaèetek snemanja najkasneje na delovni dan- predlo¾ijo zgoraj navedeno obve¹èanje o vrednosti blagajn in stanovanju uporabe,- poda izjavo o okolju namestitve blagajne,- plaèati celotno blagajno.

uèinekUporabiti morate:- ime, priimek in ime davènega zavezanca, \ t- podatki o naslovu,- davèna ¹tevilka,- v primeru davènih zavezancev, ki ponujajo storitve prevoza obraza in tovora z osebnimi in prtlja¾nimi taksiji - podeljeno s ¹tevilom dovoljenj za opravljanje cestnega prevoza s taksijem in registrsko in stransko ¹tevilko taksija, v katerem je name¹èena registrska blagajna.Vraèilo je do 25. dneva od trenutka prijave zavezanca.Vraèilo za odbitek stro¹kov nakupa iz blagajne se izvede, èe se v treh letih od dneva zaèetka registracije:- prenehajo uporabljati blagajno, pri sedanjem prenehanju poslovne dejavnosti, \ t- likvidacija bo odprta,- objavljen bo steèaj,- prodaja podjetja ali obrata in ¹tudent ne bo ustvaril prodaje na znesek.