Davena stopnja za gara o 2015

Ko se zaènejo uporabljati nove davène stopnje, morajo podjetniki reprogramirati blagajne. Spreminjanje davènih stopenj je izraz za vlagatelje, ki jih potrebujejo za pripravo sprememb programske opreme v prodajnih raèunovodskih napravah, tj. Kako lahko potem dose¾ete? Storitev blagajne je mesto, kjer so naprave urejene, vendar ne za pregled. Kot ¾e vemo o spreminjanju stopenj darila v tak¹nih te¾avah, mno¾ice zaènejo prevladovati.

MaxLift Night

Èe reprogramiranje blagajne ne obstaja stalno in je zelo oddaljeno od èakalne vrste, se ne izpostavljajte. To lahko storite sami, brez pomoèi strokovnjakov. Samo za navodila uporabnika in korak za korakom, da to storite skupaj s komentarji proizvajalca. Vse ponudbe ni treba roèno premikati. Zato je v nesreèi ¹e posebej problematièno, èe nameravamo programirati ducat materialov o fiskalnem znesku.Spreminjanje stopenj DDV v valutah, ki so na voljo, ne bi smelo povzroèati te¾av za trgovine. Èe v njej ni veliko skupin izdelkov in kozarci niso neposredno povezani s prodajnimi organizmi, se lahko operacija izvede hitro. Pri takih povezavah je veliko odvisno od velikosti programske opreme.Te¾ava se pojavi med migracijo blaga med posameznimi stopnjami DDV. Z denarnimi sistemi, ki delujejo z razpolo¾ljivo programsko opremo, lahko vidimo te¾ave. Normalni programi, ki nimajo mo¾nosti filtriranja, razvr¹èanja èlankov, ne bodo prispevali k iskanju producenta, delne èrtne kode ali katere koli nove oznake, na primer, doloèili bomo skupine izdelkov na mesto nove davène stopnje. Vsako datoteko v takem programu bo treba izbolj¹ati roèno.Nove stopnje DDV lahko nekatere davkoplaèevalce prisilijo v sodelovanje z blagajno. Skupaj obstaja z oddaljeno strukturo ali visokim delom ti ponastavitev, ki vam ne bo omogoèila dodatnega popravka cen DDV.Enako velja za naprave, ki zasedajo ¹tevilo poroèil blizu leta 1825, ker se kmalu v takem blagajniku napolni spomin. Zato je bolje dobiti novo blagajno. Tehnolo¹ko nova blagajna bo celotno zagotovilo za nemoten prehod na ustvarjanje z drugimi stopnjami DDV.