Davena blagajna

http://si.healthymode.eu/man-pride-naravne-poti-do-erekcije/

Èe zaènete s svojo lastno finanèno dejavnostjo, je vredno dobro preveriti, zato vam ni treba kupovati fiskalne po¹te in jo vsakodnevno uporabljati v svoji zasebni vlogi. Poljski predpisi nas zelo enostavno in preprosto obve¹èajo, kdo ¾eli imeti finanèni sklad in kdo mora izdati potrdila.

V letu 2015 je bilo ¹tevilo davènih zavezancev, ki so imeli pravico do uporabe loèenih fotografij iz namena imetni¹tva blagovnih znamk, v njihovi dr¾avi bistveno ni¾je, kar seveda pomeni, da blagajna postaja nujna za ¹ir¹o skupino dr¾avljanov vsak dan.

V skladu z najnovej¹imi doloèbami Zakona o DDV so vsi zavezanci na lastne konène cilje, da uporabljajo blagajne za transakcije za delo posameznikov, ki ne poslujejo. Davèni zavezanci imajo tudi obveznost, da v primeru registracije prodaje za pav¹alce uporabljajo blagajne. Samo tisti davkoplaèevalci, katerih letni dohodek presega 20 000 PLN, morajo pridobiti fiskalne zneske.

Treba je dodati plus in dejstvo, da avtomobilskim delavnicam ni treba imeti blagajne, èe jih izdajo neposredno v avtomobilih. V tak¹nih mo¾nostih nudijo storitve servisne delavnice in ne prodajajo doloèenega blaga. Davèni uradi prav tako navajajo, da pri tako uspe¹nem izdajanju raèunov za pomoè pri popravilu ne uvajajo sestavljenih delov, saj lahko zaradi specifikacije teh sade¾ev te¾ko pridobi pravico do odstopa od potrebe po davènih blagajnah.

V matièni regiji so dobavitelji elektriène energije in podjetja, ki zagotavljajo telekomunikacijske, zavarovalne in finanène storitve, tudi ukinjena iz blagajn. Izjeme lahko pridobijo podjetja, ki so neposredno povezana z nepremièninskimi storitvami. Ne pozabite veè na dejstvo, da za blagajne ni treba imeti veè po¹tnih dru¾b, ker se plaèilo obièajno izvede na banèni raèun. Iz fotografij, ki se nana¹ajo na promet do 20.000 PLN, taksisti ne morejo veè doseèi, kot tudi nova podjetja, ki govorijo o storitvah potni¹kega prometa.