Davena blagajna rem

1. januarja 2015 so v stanovanje vstopili ¹e drugi predpisi, ki moèno poveèujejo obseg ljudi, ki izvajajo gospodarsko kampanjo, ki bo predmet obvezne registracije v fiskalni blagajni bnet hack. Zaradi tega bodo ¹tevilne enote morale kupiti blagajno. Na ¾alost je to zadnji mladi stro¹ek. Ker se prodajalci blagajne zavedajo dejstva, da kupcev ne bo brez razloga, verjetno ne bodo zni¾ali svojih cen. Zato lahko to pomeni visoke stro¹ke za podjetnika, ki kupuje blagajno. Ali veste, da imajo lahko podjetniki, ki jo kupujejo prviè, vraèilo denarne blagajne?

Skupaj z umetnostjo. 111 par. 4 osebe, ki sestavljajo bele¾enje prometa, in znesek davka, ki ga je treba plaèati na blagajni, lahko od davka od¹tejejo stro¹ke, ki so bili sprejeti za nakup vsake blagajne v vi¹ini 90% njegove cene, vendar ne veè kot 700 PLN.Kaj je treba storiti za pridobitev vraèila nakupa blagajne? Zavezanec v tem projektu mora vrniti pisno prijavo, v kateri bo obvestil o ¹tevilu kupljenih davènih blagajn. Izvajajo se predstojniku pristojnega davènega urada. Zato je treba to storiti pred registracijo prodanega materiala na znesek, ki ga zanima. Ne pozabite, da èe prekoraèimo ta rok, ne bomo dobili vraèila, zato je vredno paziti na èas. Prosimo, upo¹tevajte, da èe imamo samo eno fiskalno blagajno, ne potrebujemo, da se pojavi na posebnem obrazcu, ampak samo na obrazcu za prijavo davène blagajne. Ka¾e, da je oèitno, da vas opomnimo, da bo osnova za povraèilo za nakup blagajne potrdilo (ali nov dokaz o nakupu. Ohranimo ga.Kako nakazuje vpra¹anje povraèila stro¹kov davène blagajne v primeru davènih zavezancev za DDV? Pomislimo na dejstvo, da imajo zavezanci za DDV mo¾nost, da nakup blagajne poravnajo le v obraèunu DDV za obdobje, v katerem so zaèeli evidentirano prodajo na blagajni. Davkoplaèevalec DDV lahko pri ¹tetju meseène opcije vsebuje 25% (vendar ne veliko 175 PLN davka, ki je bil plaèan na raèun, v polo¾aju, ko je prese¾ek plaèanega davka. V podobnem polo¾aju lahko plaènik DDV, ki plaèuje èetrtletno naroèilo, vsebuje 50% zneska, ki ga je treba vrniti, navsezadnje ne veè kot 350 PLN.