Center za razvoj tehnologije v gdansku

V dana¹njem èasu, skupaj s tehnolo¹ko rastjo, postanejo dejavnosti, ki so bile doslej te¾ke, resniène. Vse zahvaljujoè ogromnemu napredku, ki ga vsakodnevno opravljajo lokalne oèi.

Nihèe ni preseneèen nad pogovori, ki se izvajajo z uporabo mobilnega telefona - ne - za generacije, rojene v novem desetletju, pomanjkanje mobilnega telefona je preprosto te¾ko predstavljati. Zato ta vodilni primer ka¾e preobrazbo, ki je na¹ dele¾.

Vendar pa je tudi tehnolo¹ki napredek pojava vse veè vsakdanjega ¾ivljenja in postopno izbolj¹evanje stvari, ki so bile ¾e zdavnaj. To je nakljuèje, da je to odlièna kamera ¾e veè desetletij. Trenutno trendi, ki jih avdiovizualna oprema prina¹a sami, so njihova postopna miniaturizacija. Najprej se spominja poveèanja udobnosti njihove uporabe, ki bo postala bolj vidna ne glede na trenutek.

Miniaturizacija, ki je ne privlaèijo vsi, ima tudi svoj lasten element - lahko ogrozi na¹o zasebnost. Na kak¹en naèin - bo vpra¹al radovedni skeptik. No, na primer, z name¹èanjem cilja na polja, za katera ne bi sumili, da lahko v njih najdejo snemalnike slik.

Mikroskopske kamere, ker smo ¾e pri¹li do tak¹ne stopnje miniaturizacije, so lahko tanj¹i od glave glave. Zahvaljujoè temu ustvarjajo hvale¾no orodje za kvazi vohunjenje. Seveda, za navadnega povpreènega èloveka zveni kot fikcija. Vendar, èe upo¹tevamo mo¾nost registracije tak¹ne kamere s tak¹no kamero, zainteresirane strani ne bi ¾elele, da bi kdo ve za njegovo ustvarjanje, zato celotna hipoteza sodi v skupno drugo hipotezo.

Zato je lahko mikroskopsko snemanje slik vsaj za ekonomsko inteligenco, opazovanje zakonca, ki je osumljen nezvestobe, ali konèno gledanje programa na doloèenem mestu kot alternativno spremljanje. Za sistem uporabe ni smiselno, da bo kamera z mikroskopom uporabno orodje za snemanje slik, kjer tradicionalni fotoaparat ni na voljo.