Castorama led razsvetljava

LED zasilna razsvetljava v javnih komunalnih blokih, ki je poznana kot element po¾arnega sistema, mora izpolnjevati ¹tevilne zahteve, katerih vsebina je prav tako zajeta v predpisih, ko tudi kolièine, povezane z ga¹enjem in razsvetljavo. Ta pravila opredeljujejo specifiène parametre naprav in opreme in doloèajo vloge, ki se nana¹ajo na postavitev znakov za izhod v sili, ki jih je treba naèrtovati v ustrezno pripravljeni napravi za zasilno razsvetljavo. Zasilni LED lahko zamenjate:

nobenih izraèunov glede prièakovane intenzivnosti zasilne razsvetljave na evakuacijski èrti,nepotrebna vabila, ki odra¾ajo koeficiente odboja od sten, tal ali stropa,pomanjkanje upo¹tevanja uèinkovitosti svetilk v bateriji, zlasti uèinkovitost svetilk z razsmerniki,nobena zasilna razsvetljava ni name¹èena samo za izhode v sili, tudi v posebnih obmoèjih, in s po¾arno in medicinsko opremo podobne intenzivnosti,name¹èanje svetilk z znaki za evakuacijo na mestih, ki so nevidna ali zakrita z reklamnimi ali konstrukcijskimi elementi doloèenega predmeta,izbiro naprav, ki ne izpolnjujejo zahtevanih sporazumov ali ne dovoljujejo obdelave v danih pogojih (npr. tistih, ki ne prikazujejo parametrov polnjenja ali re¹itev za baterije, ali uporabljajo svetilke s pretvorniki s temperaturo pod petimi obdobji v razredih Celzija,neupo¹tevanje zahteve, da bi izpad elektriène energije v pododdelku moral aktivirati zasilno razsvetljavo tako, da ne povzroèa izpraznitve baterije,brez uporabe dinamiène zasilne LED osvetlitve na poljih, kjer lahko evakuacija razkrije bolj obèutljivo,neupo¹tevanje uporabe posebnega namena in pogojev za evakuacijo v skladu z naèrtovanim konceptom zasilne razsvetljave (npr. evakuacija bolni¹nice na veè ravneh bo neposredno poèasnej¹a kot evakuacija enonivojske enote na ravni supermarketa.

Neuspeh pri izpopolnitvi ideje in prilagoditvi sistema zasilne razsvetljave pomembnim predpisom, ki se konèajo s smrtjo, ne pa tudi izvajalcu projekta, predvsem pa potencialnim ¾rtvam v primeru resniène gro¾nje. Konec koncev, LED zasilne razsvetljave naj bi olaj¹ale evakuacijo, zato ne smemo podcenjevati nians, saj lahko vplivajo na uèinkovitost re¹evalne akcije. Poseben sistem evakuacijske poti in slog dinamiène evakuacijske razsvetljave omogoèata prilagodljivo prilagajanje evakuacijskih pogojev obstojeèim po¾arnim razmeram na evakuacijski poti (npr. Dim na izhodu za evakuacijo ali po¾ar na stopni¹èu. Zahvaljujoè zgoraj omenjenim re¹itvam je posredna prilagoditev evakuacijske in zasilne razsvetljave sistemu uporabe doloèenega objekta.