Blagajna v raeunalniku

S 1. januarjem 2015 je bil z zakonom uveden zakon, ki je zmanj¹al ¹tevilo podjetnikov, za katere ne velja obveznost registracije prodaje na blagajni. Èe ¹e niste uporabljali blagajne, se to lahko spremeni. Malo veè se imenuje konec, da bodo tudi ljudje, ki izvajajo gospodarsko kampanjo, prisiljeni kupiti blagajno. Ker je v proraèun vsakega podjetnika prisoten zadnji velik prispevek, je vredno videti danes, kar pomeni, da lahko za tak¹en nakup zaslu¾ite nadomestilo.

- Vsi podjetniki, ki so kupili blagajno in registrirajo na¹o prodajo, imajo pravico zahtevati povraèilo stro¹kov. Za vlo¾itev zahtevka za vrnitev morajo biti izpolnjene nekatere formalnosti. V skladu z zakonom se lahko izterja 90% nakupne cene, brez DDV, vendar cena ne sme presegati 700 PLN. Brez dvoma je prilo¾nost za povraèilo dober odnos za vse podjetnike, ki ne ¾elijo odvraèati denarja.

- Ne smemo pozabiti na po¹iljanje posebne prijave na davèni urad, v kateri se odloèimo o ¹tevilu uporabljenih blagajn in nam posredujemo naslove njihove uporabe. ©e vedno morate vrniti toèen datum, ko so zaèeli bele¾iti prodajo na dani blagajni. To gradivo je veljavno, vendar o njegovi predlo¾itvi ne moremo izgubiti.

Da bi dobili povraèilo za nakup blagajne, moramo imeti potrdilo o nakupu. Vraèilo lahko vlo¾imo enkrat, v eni izjavi. Èe imamo nekaj vpra¹anj, povezanih s sredstvi, za katera zaprosimo za vraèilo, bomo v gradnji na¹li veliko informacij - tukaj je veliko izdelkov za zadnjo postavko koristno. Z integriteto nismo izvirni ljudje, za katere je potreba po nakupu finanène ustanove popolnoma nova lepota. Toda zahvaljujoè nasvetom izku¹enih strokovnjakov ne bomo mogli le kupiti pravega denarja, ampak bomo lahko dobili tudi povraèilo stro¹kov, ki ste jih vzeli za reklamacijo tega nakupa.

Kje kupiti blagajno? Prav tako lahko kupimo fiskalno napravo v spletni trgovini tudi v velikih objektih. Hkrati naj bo ta prostor poobla¹èeni distributer in ponuja tudi storitve.